SmartHouse

Телевизор

В нашата къща LCD дисплея играе ролята на телевизор.

В това ръководство ще ви покажем как да направите той да се включва и изключва с гласови команди.

Хардуер

 • 1x Ардуино съвместим модул esp8266
 • 1x Прототипна платка
 • 4x Проводника
 • 1x LCD I2C дисплей

Онлайн услуги и софтуер

 • Arduino IDE
 • Adafruit
 • IFTTT

Стъпки:

Стъпка 1:

Първо ще трябва да свържете пиновете на ардуиното към пиновете на LCD, както е показано на схемата:
• Ардуино GND към LCD GND
• Ардуино Пин D1 към LCD SCL
• Ардуино Пин D2 към LCD SDA
• Ардуино VIN към LCD VCC

Стъпка 2:

Следващата стъпка е да се влезнете в io.adafruit.com и да създадете нов feed с името Tv.

Стъпка 3:

Ще трябва да създадете и нов Toggle Button във вашия dashboard. Дайте му каквото име си искате, например: TV.

Стъпка 4:

В Adafruit отиде на AIO key и копирайте вашия Active Key, ще ви трябва по-късно.

Стъпка 5:

Отворете нов ардуинo проект с името LED. Отиде на file -> Preference. В полето „additional Boards Manager URLs“ въведете: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Стъпка 6:

В програмната среда на ардуино отиде на Tools -> Board -> Board Manager. Изберете ESP8266.

Стъпка 7:

В програмната среда на ардуино отидете на Tools -> Manage Libraries. Изберете Adafruit Io Arduino.

Стъпка 8:

Отворете File Explore и отворете папката на проекта. В нея създайте header файл с името config.h.

Стъпка 9:

Отвори програмната среда на Arduino. В нея се е появил един нов таб config.h. Отворете го и поставете следния код:

        
#define IO_USERNAME "твоето_потребителско_име"
#define IO_KEY   "твоят_ключ"

#define WIFI_SSID "твоят_ssid"
#define WIFI_PASS "твоята_парола_за_wifi"

#include "AdafruitIO_WiFi.h"

#if defined(USE_AIRLIFT) || defined(ADAFRUIT_METRO_M4_AIRLIFT_LITE) || defined(ADAFRUIT_PYPORTAL)
#if !defined(SPIWIFI_SS) 
#define SPIWIFI SPI
#define SPIWIFI_SS 10 
#define NINA_ACK 9  
#define NINA_RESETN 6 
#define NINA_GPIO0 -1 
#endif
AdafruitIO_WiFi io(IO_USERNAME, IO_KEY, WIFI_SSID, WIFI_PASS, SPIWIFI_SS, NINA_ACK, NINA_RESETN, NINA_GPIO0, &SPIWIFI);
#else
AdafruitIO_WiFi io(IO_USERNAME, IO_KEY, WIFI_SSID, WIFI_PASS);
#endif
        
      

Стъпка 10:

Редактирайте кода като в полето „твоето потребителско име" сложете вашето потребителско име от adafruit, в „твоят ключ“ поставете ключа, който сте копирали по-рано, в „твоят_ssid“ поставете името на вашата мрежа, а в полето "твоята_парола_за_wifi" поставете паролата за мрежата.

Стъпка 11:

Отворете раздела Tv и поставете следния код:

             
#include LiquidCrystal_I2C.h>
// сложете скоба на "LiquidCrystal_I2C.h>"
// Правим връзка с config.h файла
#include "config.h"

int lcdColumns = 16;
int lcdRows = 2;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows); 

// Правим връзка с feed TV
AdafruitIO_Feed *TV = io.feed("TV");

void setup() {

 // инициализираме LCD дисплея
 lcd.init();
 
 // включваме светлините
 // на LCD дисплея
 lcd.backlight();
 
 // Започване на серейна комуникация 
 Serial.begin(115200);

 // изчакваме да се отвори серийния монитор
 while(! Serial);

 // свърваме се с io.adafruit.com
 Serial.print("Connecting to Adafruit IO");
 io.connect();

 // Настройваме функцията handleMessage,
 // която ще се извиква всеки път, когато
 // получим нова информация от adafruit
 TV->onMessage(handleMessage);

 // Изчакваме да се свържим с adafruit
 while(io.status() < AIO_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }

 // Свързани сме
 Serial.println();
 Serial.println(io.statusText());
 TV->get();

}

void loop() {

 // io.run() е функция, която трябва
 // да бъде винаги най-отгоре в loop,
 // тя отговаря за обмяната на данни
 // с adafruit
 io.run();

}

// Тази функция се извиква всеки път когата,
// когата получим информация от adafruit
void handleMessage(AdafruitIO_Data *data) {

 Serial.print("received <- ");

 if(data->toPinLevel() == HIGH)
 {
  Serial.println("HIGH");
  
  // Задаваме курсора на първата колона
  // и на първи ред
  lcd.setCursor(0, 0);
  
  // Извеждаме съобщение
  lcd.print("Watch now");
  
  delay(1000000000000000000000000000000000000000000);
 }
 else
 {
  Serial.println("LOW");
  
  // Задаваме курсора на първата колона
  // и на първи ред
  lcd.setCursor(0, 0);

  // Извеждаме съобщение
  lcd.print("TV is off");
  
  delay(1000000000000000000000000000000000000000000);
 }
}
 
            
          

Стъпка 12:

Отворете www.ifttt.com и влезнете с вашия имейл. Кликнете върху профилната си снимка и изберете Create.
Внимание: Имейла трябва да бъде на Gmail и да е един и същи с този, с който сте влезли в Adafruit, за да може да използвате Google Assistant.

Стъпка 13:

Изберете “THIS”, потърсете “GOOGLE ASSISTANT” и изберете “SAY A SIMPLE PHRASE”. Въвеждате дума, при която да се активира Google Assistant, примерно „Turn on the lamp”. В отговор искате да Ви каже „OK”. Когато сте готови кликвате върху “CREATE TRIGGER”.

Стъпка 14:

Изберете “That”, потърсете “Adafruit” и изберете “Send data to Adafruit IO”. Избирате „TV Feed“ и на „Data to save” пишете “ON”. Когато сте готови кликнете върху “Create action” и след това “Finish”.

Стъпка 15:

Отново кликнете върху профилната си снимка и изберете Create. След това изберете “This”, потърсете за “google assistant” и изберете “Say a simple phrase”. Въвеждаtе дума, при която да се активира Google Assistant, примерно „Turn off the TV”. В отговор искате да Ви каже „OK”. Когато сте готови кликнете върху “Create trigger”.

Стъпка 16:

Изберете “That”, потърсете “Adafruit” и изберете “Send data to Adafruit IO”. Избирате „TV Feed“ и на „Data to save” пишете “OFF”. Когато сте готови кликнете върху “Create action” и след това “Finish”.

Стъпка 17:

Готови сте! Вече имате работещ LCD дисплей, който работи с гласови команди. Опитайте го