SmartHouse

Термометър

В това ръководство ще ви покажем как сами да си направите онлайн термометър.

Хардуер

 • 1x Ардуино съвместим модул esp8266
 • 1x Прототипна платка
 • 4x Проводника
 • 1x DHT22 сензор за температура и влажност
 • 1x 10кΩ резистори

Онлайн услуги и софтуер

 • Arduino IDE
 • Adafruit
 • IFTTT

Стъпки:

Стъпка 1:

Първо ще трябва да свържете пиновете на ардуиното към пиновете на DHT22 сензора и резистора, както е показано на схемата:
• Ардуино 3V до пин 1 на DHT22
• Ардуино 3V до единия крак на 10kΩ резистор, а другия крак на резистора към пин 2 на DHT22
• Ардуино Пин D1 към пин 2 на DHT22
• Ардуино GND към пин 4 на DHT22

Стъпка 2:

Следващата стъпка е да се влезнете в .adafruit.com и да създадете два нови feeds с имената Temperature и Humidity.

Стъпка 3:

Ще трябва да създадете и нов Line Chart Block във вашия dashboard. Дайте му каквото име си искате, например: DHT22.

Стъпка 4:

В Adafruit отиде на AIO key и копирайте вашия Active Key, ще ви трябва по-късно.

Стъпка 5:

Отворете нов ардуинo проект с името DHT22. Отиде на file -> Preference. В полето „additional Boards Manager URLs“ въведете: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Стъпка 6:

В програмната среда на ардуино отиде на Tools -> Board -> Board Manager. Изберете ESP8266.

Стъпка 7:

В програмната среда на ардуино отиде на Tools -> Manage Libraries. Изберете Adafruit Io Arduino, Adafruit Unified Sensor и DHT Sensor Library.

Стъпка 8:

Отворете File Explore и отворете папката на проекта. В нея създайте header файл с името config.h.

Стъпка 9:

Отворете програмната среда на Arduino. В нея се е появил един нов таб config.h. Отворете го и поставете следния код:

         
#define IO_USERNAME "твоето_потребителско_име"
#define IO_KEY   "твоят_ключ"

#define WIFI_SSID "твоят_ssid"
#define WIFI_PASS "твоята_парола_за_wifi"

#include "AdafruitIO_WiFi.h"

#if defined(USE_AIRLIFT) || defined(ADAFRUIT_METRO_M4_AIRLIFT_LITE) || defined(ADAFRUIT_PYPORTAL)
#if !defined(SPIWIFI_SS) 
#define SPIWIFI SPI
#define SPIWIFI_SS 10 
#define NINA_ACK 9  
#define NINA_RESETN 6 
#define NINA_GPIO0 -1 
#endif
AdafruitIO_WiFi io(IO_USERNAME, IO_KEY, WIFI_SSID, WIFI_PASS, SPIWIFI_SS, NINA_ACK, NINA_RESETN, NINA_GPIO0, &SPIWIFI);
#else
AdafruitIO_WiFi io(IO_USERNAME, IO_KEY, WIFI_SSID, WIFI_PASS);
#endif
      
      

Стъпка 10:

Редактирайте кода ,като в полето „твоето потребителско име" сложете вашето потребителско име от adafruit, в „твоят ключ“ поставете ключа, който сте копирали по-рано, в „твоят_ssid“ поставете името на вашата мрежа, а в полето "твоята_парола_за_wifi" поставете паролата за мрежата.

Стъпка 11:

Отворете раздела DHT22 и поставете следни код:

          
// създайте DHT22 инстанция
DHT_Unified dht(DATA_PIN, DHT22);

// Правим връзка с feed temperature и humidity
AdafruitIO_Feed *temperature = io.feed("temperature");
AdafruitIO_Feed *humidity = io.feed("humidity");

void setup() {

 // Започване на серейна комуникация 
 Serial.begin(115200);

 // изчакваме да се отвори серийния монитор
 while(! Serial);

 // инициализираме DHT22 сензора
 dht.begin();

 // свърваме се с io.adafruit.com
 Serial.print("Connecting to Adafruit IO");
 io.connect();


 // Изчакваме да се свържим с adafruit
 while(io.status() < AIO_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 }

 // Свързани сме
 Serial.println();
 Serial.println(io.statusText());

}

void loop() {

 // io.run() е функция, която трябва
 // да бъде винаги най-отгоре в loop,
 // тя отговаря за обмяната на данни
 // с adafruit
 io.run();

 sensors_event_t event;
 dht.temperature().getEvent(&event);

 float celsius = event.temperature;

 Serial.print("celsius: ");
 Serial.print(celsius);
 Serial.println("C");

 // изпрщаме celsius към adafruit
 temperature->save(celsius);

 dht.humidity().getEvent(&event);

 Serial.print("humidity: ");
 Serial.print(event.relative_humidity);
 Serial.println("%");

 // изпрщаме humidity към adafruit
 humidity->save(event.relative_humidity);

 // изчакваме 5 секунди (5000 милисекунди == 5 секънди)
 delay(5000);

}
          
          

Стъпка 12:

Готови сте! Вече имате работещ онлайн термометър. Опитайте го